HƯỚNG DẪN Về việc quản lý, sử dụng phí ủy thác và hoa hồng dịch vụ do NHCSXH chi trả cho các cấp Hội và Tổ TK&VV Nổi bật


HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số:  758/HD-HND

Hà Nội, ngày 6  tháng 9 năm 2007

HƯỚNG DẪN

Về việc quản lý, sử dụng phí ủy thác và hoa hồng dịch vụ do NHCSXH

chi trả cho các cấp Hội và Tổ TK&VV

 

    -  Căn cứ Điều 11, chương III, Điều lệ Hội Nông dân VN;

         -  Căn cứ Văn bản liên tịch số 235/VBLT ngày 15/4/2003 và Văn bản thỏa thuận số 2976/VBTT ngày 4/12/2006 giữa HNDVN và NHCSXH về tổ chức thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ban Thường vụ TW Hội NDVN hướng dẫn việc quản lý, sử dụng phí ủy thác và hoa hồng do NHCSXH chi trả cho các cấp Hội và Tổ TK&VV như sau:

          I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

          1. Phí ủy thác do NHCSXH chi trả cho các cấp Hội NDVN là tài chính của Hội. Hoạt động thu, chi phí ủy thác đặt dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ TW Hội NDVN; Sự quản lý, điều hành của Ban Thường vụ HND các cấp.

          2. Hoa hồng do NHCSXH chi trả các Tổ TK&VV là tài chính của Tổ TK&VV. Hoạt động thu, chi hoa hồng do Tổ TK&VV quản lý.

          3. Phí ủy thác của Hội và hoa hồng của Tổ được sử dụng trên tinh thần thiết thực tiết kiệm, công khai, dân chủ. Việc thu, chi phí ủy thác và hoa hồng phải được theo dõi và quyết toán hàng năm theo quy định chung về quản lý tài chính và những nội dung quy định tại hướng dẫn này.

          II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

          1. Sử dụng phí ủy thác:

          1.1. Phí ủy thác trước hết được sử dụng để chi công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quản lý; Các hoạt động chuyên môn của công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tỷ lệ phí sử dụng cho các hoạt động này do Ban Thường vụ các đơn vị quyết định. Các nội dung chi bao gồm:

          - Chi tập huấn nghiệp vụ, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, hội thảo liên quan đến hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

          - Chi phục vụ công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện của tổ chức Hội cấp dưới, hoạt động của Tổ TK&VV; Kiểm tra việc sử dụng vốn và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

          - Chi công tác tuyên truyền, hướng dẫn, in ấn tài liệu, thăm mô hình và trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài địa phương.

          - Chi phụ cấp cho những cán bộ của Hội được phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo, phụ trách, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Căn cứ nguồn thu thực tế của từng đơn vị, Ban Thường vụ HND đơn vị đó quyết định mức chi phụ cấp cho phù hợp. Mức chi tối đa không quá 50% tiền lương của cán bộ theo ngạch bậc hiện hưởng.

          - Trích lập quỹ khen thưởng để chi thưởng cho các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác hàng năm.

          - Mua sắm trang thiết bị văn phòng và các khoản chi cần thiết hợp lý khác phục vụ công tác quản lý, điều hành.

          1.2 Chi hỗ trợ các hoạt động của Hội, phong trào nông dân: Hội nghị, hội thi, hỗ trợ một số hoạt động cần thiết của cơ quan….Các mục chi, định mức chi cụ thể do Ban Thường vụ HND từng đơn vị quyết định trên cơ sở các quy định chung về quản lý tài chính hiện hành.

       1.3  Lập quỹ dự phòng, mức tối thiểu là 5% số phí thực thu hàng năm.

          1.4 Chế độ hạch toán và kế toán: Các đơn vị (HND tỉnh, HND huyện, HND cơ sở) phải mở sổ sách kế toán, ghi chép chứng từ và thực hiện hạch toán kế toán, quyết toán tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước; Các quy định của Ban Thường vụ HNDVN và Ban Thường vụ HND mỗi cấp.

          2. Sử dụng hoa hồng của Tổ TK&VV:

          2.1. Hoa hồng của Tổ TK&VV chủ yếu được sử dụng để chi phụ cấp cho Ban quản lý Tổ và Tổ trưởng (chiếm khoảng 80% số hoa hồng Tổ thực nhận từ Ngân hàng).

          2.2. Phần hoa hồng còn lại (khoảng 20%) được sử dụng chung cho hoạt động của Tổ: Họp Tổ, thăm hổi tổ viên, mua sổ sách theo dõi…

          2.3. Tổ có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi, ghi chép đầy đủ hoạt động thu, chi hoa hồng của Tổ. Thực hiện công khai tài chính theo định kỳ.

          Hội Nông dân cấp cơ sở tuyệt đối không được trích lại hoa hồng của Tổ để phục vụ các hoạt động của Hội.

          3. Chế độ kiểm tra, giám sát tài chính:

          Ban Thường vụ HND các cấp có trách nhiệm tổ chức, thực hiện kiểm tra, giám sát và xét duyệt quyết toán tài chính hàng năm, đảm bảo việc thu, sử dụng phí và hoa hồng thực hiện đúng quy định.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Ban Thường vụ HND các cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng phí ủy thác của mỗi cấp.

          2. Ban Thường vụ HND cấp tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng phí của cấp mình và hướng dẫn HND cấp huyện và cơ sở quản lý, sử dụng phí ủy thác và hoa hồng của từng cấp theo những nội dung hướng dẫn tại văn bản này.

          Hướng dẫn này thay thế Thông báo số 406/TB-HND ngày 18/5/2005 của Ban Thường vụ TW Hội về quản lý, sử dụng phí ủy thác và hoa hồng do NHCSXH chi trả cho các cấp Hội và Tổ TK&VV.

          Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Trung ương Hội Nông dân VN để xem xét, bổ sung, sửa đổi kịp thời.

download

                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

- Thường trực TW Hội

- Chủ tịch HĐQT, Ban TGĐ NHCSXH

- Ban kiểm soát HĐQT NHCSXH                                              (Đã ký)

- Phòng NVTD NHCSXH

- Các tỉnh, thành Hội                                                      Phạm Quang Tôn

- Các Ban, đơn vị TW Hội

- Lưu Văn thư, Quỹ HTND.

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Số lần xem 36568 lần

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
© Bản quyền thuộc về HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU. Địa chỉ: Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  XÂY DỰNG HỘI  HOẠT ĐỘNG HỘI  VĂN BẢN HỘI  HỎI ĐÁP                                   Website được phát triển bởi Trung Tâm CNTT&TT T.BRVT