Quy Định Khen Thưởng

 

   UỶ BAN NHÂN DÂN                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Phong trào “ Nông dân thi đua SX-KD giỏi,

 đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu”.

( Kèm theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT)

 

Điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh.

Các tập thể ( từ chi Hội Nông dân trở lên) tham gia tổ chức thực hiện phong trào “ Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu”, các cá nhân là hộ hội viên, nông dân tham gia sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Điều 2: Nguyên tắc khen thưởng.

1. Đảm bảo tính chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, do Hội Nông dân cơ sở bình xét, công nhận; được UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xét duyệt, quyết định khen thưởng, chứng nhận hồ sơ, đề nghị các huyện, thị, thành phố ( gọi chung là cấp huyện) và tỉnh khen thưởng.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần và khuyến khích vật chất.

Điều 3: Tiêu chuẩn công nhận “ Tập thể tiêu biểu”, “ Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ” và xét khen thưởng.

1. Tập thể được bình xét là tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu” phải đạt các tiêu chí sau: 

* Thu hút ít nhất 80% hộ hội viên, nông dân trong địa bàn đăng ký tham gia phong trào thi đua ND SX-KD giỏi. Cuối năm có ít nhất 80% số hộ (so với tổng số hộ đăng ký) đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp. 

* Hàng năm tham gia giúp đỡ để góp phần giảm trên 10% số hộ nghèo là hội viên nông dân theo chuẩn mới của tỉnh (Giai đoạn 2011-2015) 

* 95% số hộ HV,ND trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết và chương trình công tác của Hội đề ra. Có tinh thần doàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống xã hội.

* Hàng năm tiến hành sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng nhân rộng phong trào.

* Có ít nhất 95% số hộ HV,ND được công nhận là gia đình văn hoá.

* Là đơn vị vững mạnh xuất sắc.

2. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể trong Quy định số:  32 /QĐ-HND ngày 16/2/2011 của BTV Hội Nông dân tỉnh BR-VT.

3. Các tập thể tham gia tổ chức thực hiện phong trào “ Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu” đạt tiêu chí 1 quy định tại khoản 1 của Điều này là một trong những căn cứ để Uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh xét khen thưởng.

4. Các cá nhân tham gia phong trào “ Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu” đạt tiêu chí 2 quy định tại khoản 1 của Điều này được Hội Nông dân các cấp công nhận đạt danh hiệu “ Hộ nông dân SX-KD giỏi” là một trong những căn cứ để Uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh xét khen thưởng.

Điều 4: Phân cấp xét duỵêt và  khen thưởng.

1. Hàng năm Uỷ ban nhân dân và Hội Nông dân cấp xã xét duyệt, quyết định khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân đạt tiêu chuẩn khen thưởng cấp xã và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện khen thưởng.

2. Uỷ ban nhân dân và Hội Nông dân cấp huyện xét duyệt, quyết định khen thưởng theo đề nghị của UBND và Hội Nông dân cấp xã đối với những tập thể, cá nhân  đạt tiêu chuẩn khen thưởng cấp huyện và đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng đối với những hộ đạt tiêu chuẩn khen thưởng cấp tỉnh.

3. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh khen thưởng theo đề nghị của Hội Nông dân tỉnh và Sở Nội vụ.

Điều 5: Phát động thi đua.

1. Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội NDVN giao, căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Hội Nông dân chủ trì cùng Sở Nội vụ phát động thi đua, hướng dẫn các ngành liên quan, các cấp Hội, UBND các địa phương phát động và tổ chức phong trào thi đua sâu rộng trong hội viên, nông dân tòan tỉnh.

2. Căn cứ hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh và Sở Nội vụ, Uỷ Ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp tiến hành xây dựng Quy định khen thưởng phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu” của cấp mình và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân và Hội Nông dân cấp xã thực hiện.

Điều 6: Thủ tục hồ sơ đề nghị  khen thưởng

1.Tờ trình của địa phương, đơn vị.

2.Biên bản họp xét duyệt của Hội đồng thi đua-khen thưởng.

3.Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng ( có xác nhận của Hội và chính quyền địa phương cùng cấp).

Điều 7: Khen thưởng.

1. Uỷ Ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân cùng cấp căn cứ điều kiện của địa phương để quy định tiêu chuẩn và số lượng cụ thể đối với những tập thể và cá nhân được khen thưởng tại cấp mình và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân và Hội Nông dân cấp xã thực hiện .

2. Hội Nông dân tỉnh chủ trì cùng Sở Nội vụ dự toán kinh phí khen thưởng, thống nhất với Sở tài chính cân đối ngân sách hàng năm theo quy định khen thưởng cụ thể tại cấp tỉnh như sau:

* Về số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng:

-  Khen thưởng hàng năm: 

Khen thưởng cho 10 tập thể và 130 cá nhân gồm: 85 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh tiêu biểu, 45 nông dân nghèo vượt khó tiêu biểu.

- Khen thưởng tổng kết 5 năm:

Khen thưởng cho 15 tập thể và 190 cá nhân gồm: 125 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh tiêu biểu, 65 nông dân nghèo vượt khó tiêu biểu.

( Những năm có tổng kết 5 năm thì không xét khen thưởng hàng năm)

* Về quy trình xét và khen thưởng:

- Trên cơ sở đề nghị của Hội Nông dân cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh hoàn tất thủ tục theo quy định trình UBND tỉnh khen thưởng.

- Hội Nông dân tỉnh trao thưởng trong dịp tổng kết cuối năm và Hội nghị tổng kết 5 năm.

* Nguồn chi và mức chi:  theo quy định của Luật Thi đua-khen thưởng.

Điều 8: Tổ chức thực hiện.

1. Hội Nông dân tỉnh phối hợp cùng Sở Nội vụ hướng dẫn các cấp, các ngành liên quan thực hiện Quy định này. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân các địa phương, Hội Nông dân các cấp tổ chức triển khai thực hịên Quy định này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Hội Nông dân tỉnh và Sở Nội vụ, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 

                                                                                                                      TM. UBND TỈNH BR-VT

                                                                                                                            CHỦ TỊCH

 

                                                                                                                              ( Đã ký)

 

 

                                                                                                                          Trần Minh Sanh    

 

 

 

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Số lần xem 6243 lần
Bài viết liên quan: Tiêu chuẩn Nông Dân Giỏi »

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
© Bản quyền thuộc về HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU. Địa chỉ: Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  XÂY DỰNG HỘI  HOẠT ĐỘNG HỘI  VĂN BẢN HỘI  HỎI ĐÁP                                   Website được phát triển bởi Trung Tâm CNTT&TT T.BRVT