Tiêu chuẩn Nông Dân Giỏi Nổi bật

    HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                               Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2014

                    *

       Số:  03  - QĐ /HNDT

 

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT-KINH DOANH GIỎI 

CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2014-2017

 

- Căn cứ Quy định số 18 -QĐ/HNDTW ngày 12/01/2011 của BTV Trung ương Hội NDVN về “ Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2011-2016”;

- Căn cứ Chương trình hành động số 306-Ctr/HND ngày 7/5/2009 của BCH Trung ương Hội NDVN và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 21/10/2009 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”;

- Căn cứ Quy định khen thưởng phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu” ban hành kèm theo Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT và Quy định số:  32 /QĐ-HND ngày 16/2/2011 về việc: “ Quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2011-2016” của BTV Hội Nông dân tỉnh BR-VT; 

- Căn cứ thực tế tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ban Thường vụ Hội NDVN tỉnh BR-VT quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh giai đoạn 2014-2017 như sau:

 

A. ĐỐI TƯỢNG 

Là hộ hội viên, nông dân SX-KD giỏi trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn đã có đăng ký danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi do Hội Nông dân các cấp phát động.

 

B. TIÊU CHUẨN 

I- Tiêu chuẩn chung:

1. Là hộ hội viên, nông dân gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết, của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và Điều lệ, Nghị quyết của Hội, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động.

2. Đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, năng động sáng tạo trong cơ chế thị trường, dám nghĩ, dám làm, sử dụng hiệu quả nguồn lao động, đất đai, nguồn vốn.

3. Mạnh dạn ứng dụng KHKT công nghệ mới vào sản xuất và kinh doanh đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích hoặc trên đồng vốn đầu tư. Áp dụng mô hình sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đi đầu trong việc thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm, sản xuất nông sản sạch gắn với bảo vệ môi trường và vận động mọi người cùng thực hiện. 

4. Tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo thêm nhiều ngành nghề và việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động. 

5. Hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, giúp đỡ hộ nghèo, hộ chính sách, hộ gặp khó khăn, hoạn nạn ở địa phương vượt qua nghèo khó vươn lên.

6. Có ý thức xây dựng tổ chức Hội, tích cực đóng góp xây dựng Quỹ HTND, Quỹ xây dựng Hội, mua, đọc và tuyên truyền những nội dung do Báo, tạp chí và các Bản tin của Hội phát hành. Tham gia tuyên truyền, vận động nông dân tự nguyện vào tổ chức Hội, được công nhận là "Gia đình nông dân văn hoá".

II- Tiêu chuẩn cụ thể:

Ngoài những tiêu chuẩn chung, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phải đạt các tiêu chí cụ thể theo từng đối tượng, từng cấp:

1. Danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn):

 1.1- Tích cực phổ biến kiến thức và kinh nghiệm sản xuất cho các lao động khác.  

 1.2- Hàng năm giúp đỡ được ít nhất 1 lượt hộ nghèo về kiến thức KHKT, kinh nghiệm sản xuất, giống, vốn, vật tư để phát triển sản xuất.

 1.3- Có thu nhập ( đã trừ chi phí sản xuất) đạt:  từ 3.500.000 đ/khẩu/tháng 

2. Danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp huyện( thành phố):

 2.1- Có 3 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp cơ sở 

 2.2- Tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn khi có yêu cầu.

 2.3- Hàng năm giúp đỡ được ít nhất 7 lao động có việc làm và 3 lượt hộ nghèo về kiến thức KHKT, kinh nghiệm sản xuất, giống, vốn, vật tư để phát triển sản xuất.

 2.4- Hàng năm hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm làm ăn cho 20 lao động trở lên. 

 2.5- Có thu nhập ( đã trừ chi phí sản xuất) đạt:  từ 5.000.000 đ/khẩu/tháng .

3. Danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp tỉnh:

 3.1- Có 3 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp huyện

 3.2- Tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn khi có yêu cầu. 

 3.3- Hàng năm giúp đỡ được ít nhất 15 lao động có việc làm và 5 lượt hộ nghèo về kiến thức KHKT, kinh nghiệm sản xuất, giống, vốn, vật tư để phát triển sản xuất.

 3.4- Hàng năm hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm làm ăn cho 25 lao động trở lên. 

 3.5- Có thu nhập ( đã trừ chi phí sản xuất) đạt:  Từ 7.000.000 đ/khẩu/tháng.

4. Danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp Trung ương:

 4.1- Có 3 năm trở lên liên tục đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp tỉnh.

 4.2- Đầu tư sản xuất theo hướng sản xuất lớn, hiệu quả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thực hiện liên kết giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm và có thị trường ổn định.

 4.3- Tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn khi có yêu cầu.

 4.4- Hàng năm tạo việc làm cho ít nhất 20 lao động và giúp đỡ 7 lượt hộ nghèo trở lên về kiến thức KHKT, kinh nghiệm sản xuất, giống, vốn, vật tư để phát triển sản xuất.

 4.5- Có thu nhập ( đã trừ chi phí sản xuất) đạt:  từ 10.000.000  đ/khẩu/tháng .

Ghi chú: Khoản thu nhập là số tiền thu nhập bình quân trong tháng/khẩu bao gồm cả những chi phí đã dùng cho sinh hoạt hàng ngày như : ăn, mặc, học hành...và tích luỹ.

 

C. BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng của Ban Thường vụ Trung uơng Hội, của UBND tỉnh, hàng năm các cấp Hội tổ chức bình xét các danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đề nghị cấp trên công nhận và Chính quyền các cấp khen thưởng theo tiêu chí trên và theo nguyên tắc sau:

1- Danh hiệu ND SX-KD giỏi cấp cơ sở:

Do BCH HND cơ sở cấp giấy chứng nhận và ghi sổ vàng truyền thống. Đề nghị UBND xã (phường, thị trấn) khen thưởng cho ND SX-KD giỏi tiêu biểu xuất sắc

2- Danh hiệu ND SX-KD giỏi cấp huyện ( thị, thành phố)

Do BCH HND huyện, thị, thành phố công nhận, cấp giấy chứng nhận. Đề nghị UBND huyện (thị xã, thành phố) khen thưởng cho ND SX-KD giỏi tiêu biểu xuất sắc 

3- Danh hiệu ND SX-KD giỏi cấp tỉnh:

Do BCH HND tỉnh công nhận, cấp giấy chứng nhận. Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho ND SX-KD giỏi tiêu biểu xuất sắc

4- Danh hiệu ND SX-KD giỏi cấp TW:

Do BCH TW Hội NDVN công nhận theo đề nghị của tỉnh Hội. Đề nghị TW Hội NDVN, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho ND SX-KD giỏi tiêu biểu, xuất sắc.

Hình thức và kích thước giấy chứng nhận hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp được thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Trên cơ sở Qui định này, các cấp Hội báo cáo, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, phối hợp của các ngành, các đoàn thể để thực hiện tốt phong trào. 

2- Hàng năm, từng cấp tổ chức phát động phong trào, vận động HV, ND đăng ký thi đua; báo cáo danh sách đăng ký về Hội cấp trên trong quí I. Tổ chức bình xét, tổ chức sơ, tổng kết phong trào, biểu dương, khen thưởng, và công nhận danh hiệu thi đua vào quí IV. 

3- Hội cấp trên tăng cường kiểm tra phong trào cấp dưới, căn cứ tình hình kiểm tra  6 tháng, 1 năm.

4- Về tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến: 

- Đối với Hôi Nông dân cấp cơ sở: 

Mỗi năm tổ chức một lần vào dịp tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10).

- Đối với Hội Nông dân cấp huyện, cấp tỉnh: 

+ Mỗi năm tổ chức một lần vào dịp tổ chức kỷ niệm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10).

+ 5 năm 01 lần tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và tuyên dương nông dân SX-KD giỏi tiêu biểu trong giai đoạn.

 

Trên đây là những qui định cụ thể về tiêu chuẩn hộ hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và những yêu cầu nhiệm vụ công tác trong việc tổ chức thực hiện phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2017. Yêu cầu các huyện, thị, thành Hội có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào, báo cáo kết quả thực hiện theo Qui định tiêu chuẩn phân loại hoạt động Hội từng năm.  

 

                                                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH

- Ban Kinh tế Trung ương Hội NDVN

- Các đ/c UV BTV tỉnh Hội

- Các H.T.T Hội                                                                                                                 ( đã ký)

- Lưu VT+ Ban KT                                                                          

 

                                                                 Nguyễn Văn Thống

 

Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Số lần xem 7219 lần
Bài viết liên quan: « Quy Định Khen Thưởng

HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
© Bản quyền thuộc về HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU. Địa chỉ: Khu Hành Chính Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 TRANG CHỦ  GIỚI THIỆU  XÂY DỰNG HỘI  HOẠT ĐỘNG HỘI  VĂN BẢN HỘI  HỎI ĐÁP                                   Website được phát triển bởi Trung Tâm CNTT&TT T.BRVT